Iaido Seminar - Japanische Schwertkunst

Männedorf, 10.-12. Januar 2025

Muso Jikiden Eishin Ryu & Muso Shinden Eishin Ryu

  • Peter West Sensei, 7. Dan Iaido Kyoshi
  • Detlef Uedelhoven Sensei, 7. Dan Iaido Kyoshi
  • Stefano Ferro Sensei, 7. Dan Iaido Renshi
  • Oliver Bischoff Sensei, 7. Dan Iaido Renshi
  • Henry Schubert Sensei, 7. Dan Iaido Renshi

Zur Anmeldung

Flyer (PDF)