Muso Jikiden Eishin Ryu & Muso Shinden Eishin Ryu Seminar

OLIVER BISCHOFF SENSEI, 7. DAN IAIDO RENSHI
DETLEF UEDELHOVEN SENSEI, 7. DAN IAIDO KYOSHI
STEFANO FERRO SENSEI, 7. DAN IAIDO RENSHI

26. - 28. Januar

Jetzt für das Seminar anmelden.

Download Flyer (PDF)